Kiezerscafés

Opdrachtgevers/samenwerkingspartners:
In een vijftal gemeenten, te weten Haarlem, Beverwijk, Alkmaar, Hoorn en Den Helder, is nauw samengewerkt met Progamma VCP, Kans+, LFB Onderling Sterk, Zorgbelang Noord-Holland, NVA, Platform GGZ en MEE Noordwest-Holland. 

Datum/looptijd:
Van eind januari 2010 tot begin maart 2010.

Betrokkenheid:
Stichting VRIENDEN MEE was co-financierder van het project Kiezerscafés.

Doelstelling:
Enerzijds is het doel het empoweren van burgers met een beperking door het overdragen van kennis en vaardigheden, waardoor men zelfstandig in staat is zijn/haar stem uit te brengen tijdens de Gemeenteraadverkiezingen. Anderzijds is het doel standpunten van partijen aan burgers met een beperking bekendmaken.

Omschrijving:
Het is voor burgers met een beperking belangrijk om gebruik te maken van hun kiesrecht en daarmee invloed te kunnen uitoefenen op het lokaal of landelijk beleid. Uit onderzoek is gebleken dat deze groep mensen slechts in zeer beperkte mate stemt. MEE Noordwest-Holland wilde in samenwerking met cliëntenorganisaties de burgers met een beperking in haar werkgebied ondersteunen om zo optimaal mogelijk hun stem uit te kunnen brengen. Er zijn bijeenkomsten georganiseerd waarbij de aanwezige deelnemers werden gestimuleerd om een actieve inbreng te hebben in de discussie met politici, zodat de meningen, standpunten en ideeën van de aanwezige burgers met een beperking zo goed mogelijk naar voren kwamen.

Lees meer op : meenwh.nl

Sjaki-tari-us

Opdrachtgevers/samenwerkingspartners:
Sjaki-tari-us en MEE Noordwest-Holland.

Datum/looptijd:
Van begin november 2009 t/m eind juni 2010.

Betrokkenheid:
Stichting VRIENDEN MEE was co-financierder van het project Sjaki-tari-us.

Doelstelling:
Het bieden van menskracht, deskundigheidsbevorderings/kennisoverdracht en materiële ondersteuning. Kinderen met een verstandelijke beperking op Bali worden ondersteund en begeleid in hun ontwikkeling en deelname aan de samenleving.

Omschrijving:
Stichting Sjaki-tari-us biedt ondersteuning aan kinderen met een verstandelijke beperking door Nederlandse middelen en deskundigheid te mobiliseren en beschikbaar te stellen aan ouders, begeleiders en leerkrachten op Bali. Op zo’n manier dat zij het op termijn zelf kunnen toepassen en overdragen. Het project is gestart om inkomsten te generen voor de vervoersservice en andere middelen om het de kinderen makkelijker te maken op Bali. Er was een sponsorloop tijdens de Alkmaarse 4-daagse georganiseerd waaraan De Drogisterij deelnam. De opbrengst werd geschonken aan Stichting Sjaki-tari-us.

Lees meer op: sjakitarius.nl

MEE Vakantiebeurs 2010

Opdrachtgevers/samenwerkingspartners:
Het project MEE Vakantiebeurs 2010 werd mogelijk gemaakt door MEE Noordwest-Holland.

Datum/looptijd:
Van eind november 2009 t/m begin februari 2009.

Betrokkenheid:
Stichting VRIENDEN MEE financierde het project Leren Werkt voor Arbeidsgehandicapten.

Doelstelling:
Bevorderen van maatschappelijke participatie en integratie van mensen met een beperking, ook op en tijdens vakanties.

Omschrijving:
Op 24 januari 2010 heeft MEE Noordwest-Holland een vakantiebeurs, met als thema toegankelijkheid, voor mensen met een beperking georganiseerd. Toegankelijkheid in de brede zin van het woord: logistiek, fysiek, financieel en in het kader van maatschappelijke acceptatie. Er werd aandacht besteed aan recreatiemogelijkheden en toegankelijke dagjes uit. Het project richtte zich op alle regio’s van MEE Noordwest-Holland: Noordkop, West-Friesland en Noord-, Midden- en Zuid-Kennemerland.

Kijk hier het filmpje:

Foto-expositie Upside Down

Opdrachtgevers/samenwerkingspartners:
Het project Upside Down bestaat uit een boek en een reizende openluchtexpositie. Het complete project werd mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen fotograaf Eva Snoijink, SNS REAAL Fonds, het Stadsdeel Centrum van de gemeente Amsterdam, de gemeenten Den Haag, Dordrecht, Haarlem, het Fonds verstandelijk gehandicapten en MEE Noordwest-Holland. Stichting VRIENDEN MEE heeft de expositie in Alkmaar mede gerealiseerd.

Datum/looptijd:
Van mei 2009 t/m november 2010.

Betrokkenheid:
Stichting VRIENDEN MEE heeft een financiële bijdrage geleverd. Ons bestuurslid Miranda van Velzen is actief betrokken geweest bij de voorbereiding van de expositie en de openingsactiviteiten waaronder een voetbalwedstrijd tussen AZ-spelers en spelers van G-team van Koedijk en het Dutch Career Cup team van AFC’34. 

Doelstelling:
Het doel van de expositie is om voorbijgangers en bezoekers de eenvoud en schoonheid van kinderen met het Downsyndroom te laten zien. Zodat iedereen die naar een kind met Downsyndroom kijkt, verder kan kijken dan het syndroom.

Omschrijving:
De reizende openluchtexposities Down’s Upside toonde veertig portretten uit het boek de Upside van Down van Eva Snoijink. De expositie moest, in vervolg op het boek, bijdragen aan een positieve beeldvorming en de acceptatie van kinderen en mensen met Downsyndroom in de maatschappij. De expositie is tussen mei 2009 en november 2010 te zien geweest in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Dordrecht, Utrecht en Haarlem. Vanwege de officiële openingen van het Alkmaarse plein De Paardenmarkt werd op 15 november 2011 de reizende tentoonstelling Down’s Upside van fotograaf Eva Snoijink op het plein neergezet: veertig portretten van kinderen die het syndroom van Down hebben.

Lees meer op: deupsidevandown.nl

MEE bekent kleur

Opdrachtgevers/samenwerkingspartners:
Het project MEE bekent kleur werd mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen MEE Noordwest-Holland, PRIMO nh en ProFor.

Datum/looptijd:
Van september 2008 t/m september 2009.

Betrokkenheid:
Stichting VRIENDEN MEE financierde het project MEE bekent kleur.

Doelstelling:
Te realiseren dat per 1 augustus 2009 72 allochtonen met een beperking in Hoorn, Alkmaar en Haarlem gebruik maken van de beschikbare of ontwikkelde zorg-, hulp- en dienstverlening waardoor hun mogelijkheden tot volwaardig burgerschap en maatschappelijke participatie toenemen. Ongeacht hun beperking, culturele achtergrond en sekse.

Omschrijving:
Aanleiding voor dit project is de vooronderstelling van MEE Noordwest-Holland, van gemeenten en van verschillende andere lokale organisaties dat allochtonen met een beperking in vergelijking met autochtonen, minder gebruikmaken van hulp, diensten en voorzieningen in vergelijkbare situaties. Allochtonen zijn door uiteenlopende redenen onvoldoende geïnformeerd over mogelijkheden voor mensen met een beperking; zij kennen het zorgsysteem onvoldoende, maken minder gebruik van de bijhorende voorzieningen en gaan in veel gevallen anders om met beperkingen, ziekten en zorg. Het project MEE bekent kleur is gestart zodat enerzijds allochtonen met een beperking, hun mantelzorgers en hun netwerk op de hoogte zijn van de mogelijkheden. Anderzijds is het project gestart zodat medewerkers van MEE Noordwest-Holland in staat zijn de vraag om zorg-, hulp- en dienstverlening te duiden en te matchen met een aanbod. Tijdens huisbezoeken gaven getrainde intermediairs informatie en voorlichting over beperkingen en over de mogelijkheden voor mensen met een beperking.

Maatschappelijke stage Ken Elkaar

Opdrachtgevers/samenwerkingspartners:
Het project Ken Elkaar werd mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen Stichting MEER, Vrijwilligerscentrale Cardanus en een drietal scholen voor voortgezet onderwijs, te weten VSO De Alk, VSO De Stormvogel en VSO De Zevensprong.

Datum/looptijd:
Van september 2008 t/m eind februari 2010.

Betrokkenheid:
Stichting VRIENDEN MEE was co-financierder van het project Ken Elkaar.

Doelstelling:
Het realiseren van een maatschappelijke stage voor leerlingen binnen het Voortgezet Speciaal Onderwijs van minimaal 30 uur.

Omschrijving:
Maatschappelijke stages zijn voor scholieren van speciaal onderwijs erg belangrijk omdat zij een activiteit uitvoeren waarmee een ander een dienst wordt bewezen. Dat heeft positieve gevolgen voor de eigenwaarde en het zelfbeeld van de scholier, degene aan wie de dienst bewezen wordt is tevreden en aan integratie en participatie wordt letterlijk vorm gegeven. Om deze reden zijn de samenwerkingspartners het project Ken Elkaar gestart.

Lees meer op: meenwh.nl

Honkbal MEE!

Opdrachtgevers/samenwerkingspartners:
Het project Honkbal MEE! werd mogelijk gemaakt door MEE Noordwest-Holland.

Datum/looptijd:
Van eind april 2008 t/m eind juli 2008.

Betrokkenheid:
Stichting VRIENDEN MEE financierde het project Honkbal MEE!.

Doelstelling:
Enerzijds is de doelstelling: aandacht voor meedoen voor samen sporten, voor mensen met een beperking. Anderzijds is het doel: versteviging van het netwerk van Midden- en Zuid-Kennemerland.

Omschrijving:
Haarlem kent een jaarlijkse honkbalweek. Vanuit de regio’s Midden- en Zuid-Kennermerland is het initiatief genomen om tijdens een dag waarop twee wedstrijden gespeeld worden een box te huren, netwerkleden uit te nodigen en hen op het thema Eigen Kracht-conferenties te informeren en enthousiasmeren om vervolgens de banden te verstevigen tijdens de honkbalwedstrijd. Daarnaast is een (aspirant) sporter met een beperking centraal gesteld vanuit het thema: sporten is belangrijk voor iedereen, sport MEE! Tijdens het evenement zijn sponsors en vrijwilligers geworven voor een G-honkbalteam.

Leren Werkt voor Arbeidsgehandicapten

Opdrachtgevers/samenwerkingspartners:
Het project Leren Werkt voor Arbeidsgehandicapten werd mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen MEE Noordwest-Holland, UWV, CWI, AZ Business Club en gemeenten in Noord-Holland Noord.

Datum/looptijd:
Van begin 2008 t/m eind 2009.

Betrokkenheid:
Stichting VRIENDEN MEE was co-financierder van het project Leren Werkt voor Arbeidsgehandicapten.

Doelstelling:
Meer mensen met een arbeidshandicap in Noord-Holland helpen aan werk en scholing. Leren Werkt voor Arbeidsgehandicapten wilde een bedrijvennetwerk opbouwen, met bedrijven die mensen met een arbeidshandicap in dienst hebben genomen of van plan zijn dat te doen.

Omschrijving:
Leren Werkt voor Arbeidsgehandicapten wilde uit het netwerk van werkgevers en intermediaire organisaties een zogenaamde task force samenstellen. Deze task force trachtte knelpunten op te lossen. Eind 2009 was dit bedrijvennetwerk actief, in Noord-Holland Noord zijn minimaal 50 mensen met een arbeidshandicap in dienst genomen. Een succesvol werkgeversbenadering is ontwikkeld.

Lees meer op: www.meenwh.nl

LerenWerkt

Opdrachtgevers/samenwerkingspartners:
Het project LerenWerkt werd mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen MEE Noordwest-Holland, de ministers van OCW, RPA, HNH, CWI en SZW.

Datum/looptijd:
Van eind augustus 2007 t/m eind oktober 2007.

Betrokkenheid:
Stichting VRIENDEN MEE Noordwest-Holland was co-financierder van het project LerenWerkt en heeft de aftrap gegeven voor de Week van het Werk.

Doelstelling:
De werkgeverskring, gecoördineerd door MEE, maakt deel uit van het werkgeversplatform waarbij de CWI’s een centrale rol spelen. Het streven was om dat jaar convenant op te stellen. Uitgangspunt was een elftal samen te stellen van duo-ambassadeurs om de werkgeverskring inhoud te geven.

Omschrijving:
De druk op de arbeidsmarkt nam toe in Noord-Holland-Noord. De tekorten aan goed gekwalificeerd personeel, lieten zich daadwerkelijk zien. In de Week van het Werk werd er aandacht besteed aan arbeidsgehandicapten. Zij kunnen, als werkzoekenden, op het juiste niveau gebracht worden om de tekorten op te vangen. Het benoemen van een elftal werkgevers als ambassadeur gaf de kans om het project LerenWerkt explosief te profileren. De activiteiten rond de wedstrijd bood gelegenheid om een onvergetelijke dag te delen met werkgevers die via het project LerenWerkt cliënten met een arbeidshandicap in dienst hebben genomen.