Conferentie seksualiteit

Opdrachtgevers/samenwerkingspartners:

Datum/looptijd:
Van eind april 2007 t/m 31 december 2007.

Betrokkenheid:
Stichting VRIENDEN MEE Noordwest-Holland was co-financierder van het project Conferentie seksualiteit.

Doelstelling:
Het positief beleven van seksualiteit op een maatschappelijke geaccepteerde wijze is belangrijk voor mensen met een verstandelijke beperking in het kader van hun maatschappelijke integratie.

Omschrijving:
Begeleiders/consulenten vonden het moeilijk en wisten ook niet goed op welke wijze ze seksualiteit bespreekbaar moesten maken met de cliënt. Het bespreekbaar maken van seksualiteit is het begin van het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag en misbruik. Er was op 8 november 2007 een werkconferentie georganiseerd gericht op de uitvoerende medewerkers. Vooral het thema: ‘Het bespreekbaar maken van seksualiteit’ stond centraal. Door middel van een inleiding door een deskundige gevolgd door workshops werd bij uitvoerende medewerkers het belang van dit thema onder de aandacht gebracht en kregen ze praktische informatie en handvatten over de wijze waarop ze er zelf in hun praktijk mee aan de slag kunnen.

UitzendbureauPlus

Opdrachtgevers/samenwerkingspartners:
Het project UitzendbureauPlus werd mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen MEE Noordwest-Holland en GGZ Noord-Holland-Noord.

Datum/looptijd:
Van 1 oktober 2006 t/m 31 december 2007.

Betrokkenheid:
Stichting VRIENDEN MEE Noordwest-Holland was co-financierder van het project.

Doelstelling:
UitzendbureauPlus wil bereiken dat mensen die door psychische, psychiatrische, lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperkingen niet aan het reguliere arbeidsproces kunnen deelnemen, maar wel in een reguliere organisatie passende arbeid willen verrichten, dit kunnen doen op een wijze en tijd die voor hen mogelijk is.

Omschrijving:
UitzendbureauPlus is enerzijds de plek van waaruit cliënten individueel of in groepsverband lichte werkzaamheden doen bij bedrijven en instellingen. Anderzijds gaat het hier om een gecombineerd dagbestedingproject van de GGZ Noord-Holland-Noord en één of meerdere zorgaanbieders voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking; het uitzendbureau is meteen al de werk-/leerplek voor een aantal cliënten. Het gaat erom wat mensen ondanks hun beperking kunnen en willen doen, waardoor hun integratie en participatie in de samenleving wordt vergroot. Er wordt daarbij uitgegaan van de mogelijkheden, vaardigheden en talenten die de mensen in zich hebben.

Sportheroes

Opdrachtgevers/samenwerkingspartners:
Het project Sportheroes werd mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen MEE Noordwest-Holland, GGD Noord-Kennermerland, Gemeente Alkmaar, Kern 8, Sportbureau Alkmaar, Sportservice Noord-Holland en scholen voor speciaal onderwijs.

Datum/looptijd:
Van begin september 2005 t/m eind september 2007.

Betrokkenheid:
Stichting VRIENDEN MEE Noordwest-Holland was co-financierder van het project Sportheroes.

Doelstelling:
De kinderen en tieners, (met een verstandelijke beperking) uit het speciaal onderwijs in de gemeente Alkmaar, op een aantrekkelijke manier in aanraking laten komen met een gezonde levensstijl om overgewicht te verminderen.

Omschrijving:
Het project was gestart voor kinderen en tieners met een verstandelijke beperking uit het speciaal onderwijs in de achterstandswijk Overdie in de gemeente Alkmaar. Het was een breed samenwerkingsproject gedragen door diverse organisaties op de gebieden sport en welzijn, zorg en gezondheid. De uitvoeringsinstantie het Nationaal Instituut voor Sport en Bewegen zorgde voor ondersteuning door middel van masterclass en studiedagen. De kinderen en tieners kregen les in bijvoorbeeld skaten en mountainbiken. Daarnaast werden zij begeleid door een voedingsbegeleider en een sociaal-emotionele begeleider.

Projectplan Zorg & Stad

Opdrachtgevers/samenwerkingspartners:
Het project Zorg & Stad werd mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen MEE Noordwest-Holland en BRT Architecten

Datum/looptijd:
Van begin maart 2005 t/m eind juni 2005.

Betrokkenheid:
Stichting VRIENDEN MEE Noordwest-Holland was financierder van het project Zorg & Stad.

Doelstelling:
Een leefsituatie voor mensen met een zorgbehoefte waarin de gewenste en maximale zelfstandigheid en zelfredzaamheid gerealiseerd is. Een mix in wijkbewoners met en zonder beperking is dan het resultaat.

Omschrijving:
Wonen, welzijn en zorg gericht op integratie en participatie van wijkbewoners met en zonder beperking veronderstelt intersectorale, concrete en praktische samenwerking. BRT Architecten had een module ontwikkeld waarbij op een gestructureerde manier de op de betreffende locatie aanwezige diensten en voorzieningen in kaart konden worden gebracht.