Leren Werkt voor Arbeidsgehandicapten

Opdrachtgevers/samenwerkingspartners:
Het project Leren Werkt voor Arbeidsgehandicapten werd mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen MEE Noordwest-Holland, UWV, CWI, AZ Business Club en gemeenten in Noord-Holland Noord.

Datum/looptijd:
Van begin 2008 t/m eind 2009.

Betrokkenheid:
Stichting VRIENDEN MEE was co-financierder van het project Leren Werkt voor Arbeidsgehandicapten.

Doelstelling:
Meer mensen met een arbeidshandicap in Noord-Holland helpen aan werk en scholing. Leren Werkt voor Arbeidsgehandicapten wilde een bedrijvennetwerk opbouwen, met bedrijven die mensen met een arbeidshandicap in dienst hebben genomen of van plan zijn dat te doen.

Omschrijving:
Leren Werkt voor Arbeidsgehandicapten wilde uit het netwerk van werkgevers en intermediaire organisaties een zogenaamde task force samenstellen. Deze task force trachtte knelpunten op te lossen. Eind 2009 was dit bedrijvennetwerk actief, in Noord-Holland Noord zijn minimaal 50 mensen met een arbeidshandicap in dienst genomen. Een succesvol werkgeversbenadering is ontwikkeld.

Lees meer op: www.meenwh.nl

LerenWerkt

Opdrachtgevers/samenwerkingspartners:
Het project LerenWerkt werd mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen MEE Noordwest-Holland, de ministers van OCW, RPA, HNH, CWI en SZW.

Datum/looptijd:
Van eind augustus 2007 t/m eind oktober 2007.

Betrokkenheid:
Stichting VRIENDEN MEE Noordwest-Holland was co-financierder van het project LerenWerkt en heeft de aftrap gegeven voor de Week van het Werk.

Doelstelling:
De werkgeverskring, gecoördineerd door MEE, maakt deel uit van het werkgeversplatform waarbij de CWI’s een centrale rol spelen. Het streven was om dat jaar convenant op te stellen. Uitgangspunt was een elftal samen te stellen van duo-ambassadeurs om de werkgeverskring inhoud te geven.

Omschrijving:
De druk op de arbeidsmarkt nam toe in Noord-Holland-Noord. De tekorten aan goed gekwalificeerd personeel, lieten zich daadwerkelijk zien. In de Week van het Werk werd er aandacht besteed aan arbeidsgehandicapten. Zij kunnen, als werkzoekenden, op het juiste niveau gebracht worden om de tekorten op te vangen. Het benoemen van een elftal werkgevers als ambassadeur gaf de kans om het project LerenWerkt explosief te profileren. De activiteiten rond de wedstrijd bood gelegenheid om een onvergetelijke dag te delen met werkgevers die via het project LerenWerkt cliënten met een arbeidshandicap in dienst hebben genomen.

UitzendbureauPlus

Opdrachtgevers/samenwerkingspartners:
Het project UitzendbureauPlus werd mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen MEE Noordwest-Holland en GGZ Noord-Holland-Noord.

Datum/looptijd:
Van 1 oktober 2006 t/m 31 december 2007.

Betrokkenheid:
Stichting VRIENDEN MEE Noordwest-Holland was co-financierder van het project.

Doelstelling:
UitzendbureauPlus wil bereiken dat mensen die door psychische, psychiatrische, lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperkingen niet aan het reguliere arbeidsproces kunnen deelnemen, maar wel in een reguliere organisatie passende arbeid willen verrichten, dit kunnen doen op een wijze en tijd die voor hen mogelijk is.

Omschrijving:
UitzendbureauPlus is enerzijds de plek van waaruit cliënten individueel of in groepsverband lichte werkzaamheden doen bij bedrijven en instellingen. Anderzijds gaat het hier om een gecombineerd dagbestedingproject van de GGZ Noord-Holland-Noord en één of meerdere zorgaanbieders voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking; het uitzendbureau is meteen al de werk-/leerplek voor een aantal cliënten. Het gaat erom wat mensen ondanks hun beperking kunnen en willen doen, waardoor hun integratie en participatie in de samenleving wordt vergroot. Er wordt daarbij uitgegaan van de mogelijkheden, vaardigheden en talenten die de mensen in zich hebben.